Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden

  1. Health Coach Ilona met als eigenaar Ilona Roepen, gevestigd aan  Smoutstraat 1 in Sprundel, wordt in deze overeenkomst gezien als verkoper, geregistreerd onder KvK-nummer 77389638. BTW nummer: NL00319163B88.
  2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten en diensten die te koop worden aangeboden op www.hcilona.nl en academie.hcilona.nl. Gebruik maken van een aanbieding, doen van een aankoop of het plaatsen van een bestelling via de webshop of academie van Health Coach Ilona  houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.hcilona.nl  en academie.hcilona.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd tenzij anders aangegeven.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Health coach Ilona. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.hcilona.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Health Coach Ilona

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Health Coach Ilona. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Health Coach Ilona garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Health Coach Ilona is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en diensten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Health Coach Ilona. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Health Coach Ilona berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten en diensten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten en diensten van Health Coach Ilona geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Health Coach Ilona vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email  contact met ons opnemen:

Health Coach Ilona | [email protected]

 

Privacyverklaring

Health Coach Ilona, gevestigd aan Smoutstraat 1 4714 BB Sprundel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Smoutstraat 1
4714 BB Sprundel
0634403571
[email protected]
www.hcilona.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health Coach Ilona verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze digitale producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Internetbrowser en apparaat type  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health Coach Ilona verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Health Coach Ilona analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren o.a. m.b.v. Google analytics.
– Health Coach Ilona verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Health Coach Ilona neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health Coach Ilona bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Personalia, adresgegevens, facturen en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Naam, geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren en ten behoeve van een eventueel vervolgtraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Health Coach Ilona verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health Coach Ilona gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Health Coach Ilona gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Health Coach Ilona en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Health Coach Ilona wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health Coach Ilona neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Winkelwagen